சனி, 25 செப்டம்பர், 2010

Secrets of Stars நட்சத்திர ரகசியம்!

வானத்தில் மின்னும் நட்சத்திரங்களை எண்ண முடியாது. நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கை 100 கோடியை தாண்டும் என்கிறார்கள் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள். இவற்றின சராசரி வயது 1500 கோடி ஆண்டுகள் என்றும் கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள். இதில் பெரும்பாலான நட்சத்திரங்கள் பத்து லட்சம் முதல் 1000 கோடி ஆண்டுகள் ஆயுள் உடையவை. இந்த நட்சத்திரங்களில் ஹைட்ரஜன் 75 சதவிகிதமும், ஹீலியம் 22 சதவிகிதமும், ஆக்சிஜன், நியான், கார்பன் நைட்ரஜன் வாயுக்களும் சில பங்கு கலந்துள்ளன.
வானில் மின்னும் நட்சத்திரங்களில் சில சூரியனை விட நூறு மடங்கு அதிக எடை கொண்டவையாகும். சூரியனில் 20 ல் 1 பங்கு எடை கொண்ட நட்சத்திரங்களும் உண்டு.
சூரியனைத் தவிர்த்துவிட்டு, பூமிக்கு மிக அருகில் இருக்கும் நட்சத்திரம் ஆல்பா செண்டாரி. இது பூமியில் இருந்து 4.3 ஒளி ஆண்டு தூரத்தில் உளள்து. ஒரு ஒளி ஆண்டு என்பது, ஒளியானது ஓர் ஆண்டில் பயணிக்கும் தூரமாகும்.
நமக்கு மிகத் தூரத்தில் உள்ள நட்சத்திரம் தேனேப். இது பூமியில் இருந்து 1600 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது. ஆயினும் ‘மில்கிவே’ எனப்படும பால்வெளியில் 100 கோடி ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் பல நட்சத்திரங்கள் உள்ளன.
நட்சத்திரங்களில் பிரகாசமானது சிரியஸ். 20 கி.மீ., விட்டம் முதல் 1600 கோடி கி.மீ., விட்டம்  வரை கொண்ட நட்சத்திரங்கள் வானில் மிதக்கின்றன. வெள்ளை, நீலம், மஞ்சள், சிகப்பு நிறங்களில் நட்சத்திரங்கள் காணப்படுகின்றன. நட்சத்திரத்தின் மேற்பகுதியில் காணப்படும் வெப்ப அளவின் அடிப்படையில் அதன் நிறம் மாறும்.
நட்சத்திரத்தின் நிறம் நீலம் என்றால் அதன் மேற்புறத்தில் 28 ஆயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் தகித்துக்கொண்டிருக்கிறது என்று பொருள். சிகப்பு நிறம் என்றால் 2800 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் வெளிப்படும். நட்சத்திரங்களின் உள்பகுதியில் பொதுவாக 11 லட்சம் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் இருக்கும் . அணுக்கள் வெடிப்பு மூலம் இந்த சக்தியை நட்சத்திரங்கள் பெறுவதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.